Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisů/periodik, tj. deníků, týdeníků a podobných publikací (např. měsíčníků či čtvrtletníků)(dále též jako „titul“ či „tituly“) vydavatelství Profi Press s.r.o.

Úvodní část

 1. Tyto všeobecné podmínky pro dodávku titulů vydavatelství Profi Press s.r.o. formou předplatného (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi předplatiteli a plátci titulů a vydavatelem, společností Profi Press s.r.o., ICO 27098508, se sídlem Jana Masaryka 2559/56b, Praha 2, zapsaným v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96100 (dále jen „vydavatel“). Každý takový smluvní vztah dále jen „smlouva o předplatném“.
 2. Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván titul formou předplatného. Pro předplatitele platí část B všeobecných podmínek v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném. Pokud smlouvu o předplatném uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba – plátce, platí pro předplatitele ustanovení části B všeobecných podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch byla smlouva o předplatném uzavřena). Odmítne-li předplatitel právo nabyté ze smlouvy uzavřené plátcem, platí, že plnění podle smlouvy o předplatném bude poskytováno plátci.
 3. Plátcem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném a platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů (§ 1767 občanského zákoníku). Pro plátce platí přiměřeně ustanovení části I o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve prospěch třetího).
 4. Smlouva o předplatném se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smlouva o předplatném se řídí právním řádem České republiky s vyloučením norem kolizních.
 5. Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce je povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými podmínkami a zajistit jeho souhlas s nimi ve smyslu § 1769 věta druhá občanského zákoníku.
 6. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením titulu předplatiteli ze strany vydavatele na základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen objednávka“) ze strany předplatitele (resp. plátce) u vydavatele, nebo zpřístupněním elektronické verze vybraných titulů na základě objednávky předplatitele v případě digitálního předplatného nebo doručením potvrzení (resp. potvrzením v případě telefonické objednávky) objednávky předplatiteli (resp. plátci), podle toho, který z úkonů je vydavatelem učiněn dříve.
 7. Objednávku lze učinit: telefonicky na k tomu určeném telefonním čísle vydavatele, doručením řádně vyplněného předplatitelského kuponu (uveřejněného např. v titulech, na internetu apod.) vydavateli nebo objednávkou bez využití kuponu, doručenou osobně, poštou, faxem, elektronickou poštou, prostřednictvím SMS zprávy nebo objednávku uskutečnit na internetu, pokud není v podmínkách marketingové akce uvedeno jinak. Povinný obsah objednávky je určen v příloze č. 1 všeobecných podmínek. Předplatitel/plátce je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje. Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, vydavatel je však podle svého uvážení oprávněn akceptovat i neúplné objednávky.
 8. Akceptování objednávky potvrdí vydavatel předplatiteli nebo plátci, který ji učinil, buď písemně poštou, e-mailem, zahájením doručování titulu nebo zpřístupněním elektronické verze titulu v případě digitálního předplatného. Předplatitel/plátce, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat údaje na potvrzení objednávky, resp. úplnost dodávky a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit telefonicky vydavateli (příslušné telefonní spojení je uvedeno na potvrzení objednávky). Dodávání titulu bude prováděno podle údajů uvedených v potvrzení.
 9. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, informuje vydavatel předplatitele/plátce o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru je za uzavření smlouvy považováno uhrazení předpisu předplatného.
 10. Smlouvu o předplatném lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém či slovenském jazyce.
 11. Vydavatel není povinen akceptovat objednávku ani návrhy na změnu smlouvy a není povinen o této skutečnosti osobu, která objednávku učinila, vyrozumívat.
 12. Místo určení příjemce služby

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty jsme u osob, které nejsou plátci DPH, povinni s účinností od 1. 1. 2015 sledovat tzv. místo příjemce služby, které se určuje dle prováděcího nařízení EU podle následujících kritérií: Má-li osoba bydliště v jedné zemi a obvykle se zdržuje v jiné zemi, pro účely stanovení místa plnění má přednost místo, kde se obvykle zdržuje. Pouze v případě, že existuje důkaz, že poskytnutá služba je využívána v místě jejího bydliště, je místem plnění bydliště. Důvodem tohoto sledování je povinnost poskytovatele služby (společnosti Profi Press s.r.o.) odvádět DPH dle místa příjemce služby. Kupující je tak povinen při objednávce jednoho vydání pomocí platební karty nebo při měsíční opakované objednávce udat, v jaké zemi se aktuálně nejvíce zdržuje (položka "Stát" - kde je možné vybrat z rozbalovací nabídky státy Evropské unie, případně stát mimo ni).

Část A

Smlouva o předplatném

Čl. 1. – Předmět smlouvy

Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje v případě standardního předplatného dodávat předplatiteli objednané výtisky titulů nebo v případě digitálního předplatného zpřístupnit aktuální elektronickou verzi titulů (dále jen „předplatné“) a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen „předplatitelské období“).

Čl. 2. – Doručování titulů

2.1 Doručování titulů bude zahájeno, bude-li vydavatel objednávku akceptovat, obvykle do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení objednávky vydavateli, není-li v objednávce uvedeno datum pozdější. U digitálního předplatného bude přístup k elektronické verzi titulu umožněn bez zbytečného odkladu po úhradě předplatného, pokud není na objednávce uvedeno datum pozdější.
2.2 U objednávek v rámci marketingové akce nelze sjednat datum zahájení doručování pozdější než jeden měsíc od data doručení objednávky.
2.3 Titul je v případě standardního předplatného dodán jeho vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Vlastnické právo k výtiskům přechází na předplatitele okamžikem jejich doručení nebo okamžikem převzetí.

Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků titulu. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků titulu tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. Vydavatel neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků titulu, pokud je nezavinil, zejména v případě, kdy nebudou splněny podmínky uvedené v předchozí větě. V případě digitálního předplatného jsou tituly dodávány zpřístupněním elektronické verze předplatného na internetové adrese www.profipress.cz nebo jiné adrese určené vydavatelem.

2.4 Titul bude doručován v den vydání. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení (zpřístupnění elektronické verze titulu) v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek; i pro tento případ však platí přiměřeně ustanovení bodu 3.3 těchto všeobecných podmínek.

Čl. 3. – Reklamace

3.1 Nedoručí-li vydavatel titul řádně a včas (nedoručení předplaceného počtu výtisků titulu, nedoručení v den vydání, doručení neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nezpřístupnění elektronické verze titulu apod.), má předplatitel právo uplatnit reklamaci u vydavatele.
3.2 V zájmu kvalitního a účinného odstranění příčin reklamace je nutné reklamaci uplatnit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne vydání výtisku, kterého se reklamace týká. Pro lhůty pro reklamace předplatitelů – spotřebitelů platí platná zákonná ustanovení.
3.3 V případě oprávněné reklamace, která bude uplatněna u vydavatele ještě v den vydání reklamovaných výtisků titul a vydavatelem v tento den uznána, doručí vydavatel předplatiteli dodatečně bezvadné výtisky titulu nebo mu zpřístupní příslušné vydání v elektronické verzi v nejbližším možném termínu; nebude-li takové dodatečné doručení možné, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné dle článku 7. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných.
3.4 V případě oprávněné reklamace, která nebude uplatněna u vydavatele v den vydání reklamovaného výtisku, resp. nebude vydavatelem v tento den uznána, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné nebo, požádá-li o to při reklamaci předplatitel, mu vydavatel doručí dodatečně příslušné výtisky titulu, bude-li takové dodatečné doručení možné. Vracení poměrné části ceny za předplatné upravuje čl. 7. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných.
3.5 Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady titulu a uplatnění podmínek rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.
3.6 Reklamace je možné uplatňovat na adrese sídla vydavatele, e-mailem na odbyt@profipress.cz nebo na kontaktních telefonech uvedených v titulech.

Čl. 4. – Změny v údajích, změny v objednávce

4.1 Předplatitel je povinen oznámit vydavateli neprodleně každou změnu v údajích, které vydavateli sdělil za účelem poskytování předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet atd.). Vydavatel se zavazuje změnit doručování titulu v souladu s oznámenou změnou bez zbytečného odkladu, pokud předplatitel nepožaduje jinak. Předplatitel je oprávněn – s výjimkou digitálního předplatného – požádat vydavatele o zajištění změny způsobu placení ceny za předplatné (poštovní poukázkou, bankovním převodem, fakturou). Vydavatel se zavazuje zajistit změnu způsobu placení ceny za předplatné v souladu s touto žádostí bez zbytečného odkladu.

Opomene-li předplatitel oznámit tyto změny nebo je oznámí opožděně, nese odpovědnost za škodu tím způsobenou (např. dodávka titulů na nesprávnou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou úhradu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost daňových dokladů kvůli chybným či neúplným údajům.)

4.2 Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o změnu počtu a určení (podle dne vydání v týdnu) doručovaných výtisků. Dojde-li v důsledku akceptace této změny vydavatelem ke zvýšení ceny za předplatné, zavazuje se předplatitel platit zvýšenou cenu za předplatné, včetně doplatku za zbývající část příslušného předplatitelského období.
4.3 Nebude-li změna výše uvedená označena jako dočasná s určením doby svého trvání, bude považována za změnu trvalou.
4.4 V případě učinění změn:
 1. u fyzických osob – podnikatelů i nepodnikatelů jsou písemnou formou s podpisem oprávněné osoby zaslané na email odbyt@profipress.cz vyžadovány změny těchto údajů: způsob platby, počet odebíraných výtisků, změna plátce, číslo účtu, kód banky, SIPO.
 2. u právnických osob jsou všechny změny vyžadovány písemnou formou, a to s podpisem oprávněné osoby a razítkem.

Čl. 5. – Marketingové akce

5.1 Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (popř. zvláštní slevu) předplatiteli pro případ, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatném.
5.2 Pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o předplatném, není-li v tomto článku nebo v podmínkách konkrétní marketingové akce uvedeno jinak.
5.3 Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit pouze písemně s využitím předplatitelského kuponu (uveřejněného vydavatelem např. v titulech, na internetu apod.) a je třeba ji vydavateli doručit poštou nebo elektronickou poštou. Vydavatel si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem (např. verbálně projeveným souhlasem, tj. na zákaznické telefonické lince).

Povinnost vydavatele poskytnout zvláštní plnění v rámci marketingové akce zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro jejich poskytnutí v rámci konkrétní marketingové akce.

5.4 Smlouva o předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedené v podmínkách marketingové akce. V průběhu povinné doby trvání smlouvy o předplatném nemůže být snížen počet odebíraných výtisků a stanovený rozsah dle bodu 4.2.
5.5 Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru předplatného.
5.6 Předplatné sjednávané podle bodu 5.1 nelze převádět.
5.7 Vydavatel je oprávněn na základě svého rozhodnutí odložit dodání zvláštního plnění podle bodu 5.1 až na dobu, kdy bude v plné výši uhrazena příslušná cena za předplatné či jím určená část předplatného. Toto rozhodnutí není povinen předplatiteli sdělovat.

Čl. 6. – Ochrana dat

6.1
6.1.1 Předplatitel, popř. plátce, nad rámec oprávnění plynoucích přímo ze zákona, souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby, které sdělil vydavateli (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla a provozovny, telefonní číslo, emailová adresa, datum narození), byly pro potřeby plnění povinností vydavatele ze smlouvy o předplatném, pro účely vnitřních potřeb vydavatele (sledování a vyhodnocování hospodářské činnosti vydavatele) a pro účely marketingu prováděného vydavatelem (týkajícího se prodeje titulu i jiných aktivit vydavatele a dále aktivit společností tvořících s vydavatelem koncern) zpracovávány vydavatelem (nebo jím pověřenou osobou) v elektronické i jiné podobě, včetně zpracování těch z nich, které mají povahu osobních údajů, vydavatelem jako správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Předplatitel, popř. plátce souhlasí s tím, aby výše uvedené údaje byly předávány ostatním společnostem tvořícím s vydavatelem koncern či podnikatelské seskupení za účelem marketingu produktů těchto společností prováděného těmito společnostmi a aby byly těmito společnostmi za tímto účelem zpracovávány.
6.1.2 Předplatitel, popř. plátce, nad rámec oprávnění plynoucích přímo ze zákona, souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby, které sdělil vydavateli, a dále údaje o jeho platební morálce (v případě, že bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého závazku vůči vydavateli) byly zpřístupněny dalším zpracovatelům, případně správcům za účelem vedení a správy registru dlužníků a v rámci údajů tohoto registru zpřístupňovány třetím osobám pro jejich vnitřní potřebu. Předplatitel, popř. plátce dále souhlasí s tím, aby vydavatel sděloval společnostem tvořícím s ním podnikatelské seskupení údaje o tom, zda je či není vůči vydavateli v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého závazku a event. výši a další základní údaje týkající se tohoto závazku.
6.2 Souhlas podle bodu 6.1.1 je poskytován na dobu do odvolání. Souhlas podle bodu 6.1.2 je poskytován na dobu do odvolání - toto odvolání se však nevztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti se splatným závazkem předaných před odvoláním souhlasu. Takovéto údaje může osoba, jíž byly předány, zpracovávat po dobu 10 let ode dne úplného uhrazení pohledávky.
6.3 Vydavatel tímto informuje každého předplatitele – fyzickou osobu, který podle bodu 6.1 poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že předplatitel má právo přístupu k nim a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.
6.4 Uzavřením smlouvy o předplatném každý předplatitel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou vydavatelem či společnostmi tvořícími s vydavatelem podnikatelské seskupení zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb vydavatele a ostatních osob uvedených v bodu 6.1.
6.5 Tento souhlas může být předplatitelem kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla vydavatele či e-mailem na adrese odbyt@profipress.cz. Předplatitel bere na vědomí, že odvolání souhlasu uděleného podle těchto všeobecných podmínek se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených z jeho strany jinak (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními týkajícími se inzerce v titulech vydavatelství Profi Press, s.r.o.) či souhlasů plynoucích přímo ze zákona a to – ledaže bude v odvolání výslovně stanoveno jinak – ani když zákon umožňuje jejich odvolání.
6.6 V případě, že předplatitel – fyzická osoba poskytne vydavateli na základě uzavřené smlouvy či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o předplatném údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby vydavatel toto jeho rodné číslo využíval pro účely evidence smluv a poskytnutých plnění a aby je za tímto účelem archivoval, zpracovával a užíval.
6.7 Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

Čl. 7. – Podmínky placení ceny za předplatné

7.1 Předplatitel je povinen platit vydavateli za dodávku titulů (zpřístupnění jeho elektronické verze) cenu za předplatné určenou vydavatelem dle aktuálně platného ceníku vydavatele. Cena již zahrnuje náklady na dodání titulu u standardního předplatného. Ceník předplatného je k dispozici u vydavatele a dále v interaktivní podobě na www.profipress.cz.
7.2 Každou změnu týkající se ceny předplatného je vydavatel povinen oznámit předplatitelům nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to oznámením v titulu nebo jiným vhodným způsobem. Změnu ceny předplatného může vydavatel oznámit předplatiteli také doručením předpisu předplatného na další předplatitelské období s uvedenou cenou předplatného pro toto období. Nesouhlasí-li předplatitel se změnou předplatného, může od smlouvy o předplatném odstoupit podle bodu 8.4.
7.3 Předplatitelská období jsou půlroční nebo roční, není-li vydavatelem stanoveno jinak. U digitálního předplatného je možné sjednat předplatné jednorázové, půlroční nebo roční.
7.4 Cena za předplatné je zpravidla splatná dle data splatnosti na platebním dokladu před předplatitelským obdobím, k němuž se platba vztahuje (vyjma prvního předplatitelského období, kdy je cena za předplatné splatná v průběhu tohoto předplatitelského období a u online plateb bezprostředně po učinění objednávky).
7.5 Cena za předplatné je splatná podle způsobu placení. Datum splatnosti je uvedeno na písemném nebo elektronickém sdělení o výši ceny.
7.5 Cena za předplatné se platí těmito způsoby: prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), prostřednictvím poštovní poukázky typu A, bankovním příkazem, platební kartou, rychlým převodem (přes internetové bankovnictví v rámci platební brány). SIPO jsou oprávněni využít pouze předplatitelé týdeníku Zemědělec. V případě digitálního předplatného je možné hradit cenu za předplatné těmito způsoby: platební kartou nebo bankovním převodem či na poště.
7.5.1 Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu vydavatele.
7.5.2 Cena za předplatné placená prostřednictvím SIPO – provádění plateb zajistí vydavatel na základě údajů SIPO uvedených předplatitelem v objednávce.
7.5.3 U digitálního předplatného je předplatitelské období počítané od zpřístupnění elektronické verze titulu (čl. 2.1).
7.5.4 Vznikne-li z jakéhokoli důvodu (např. reklamace, snížení počtu původně objednaných kusů dle čl. 4.2, přerušení dodávání titulů, ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o předplatném apod.) povinnost vydavatele vrátit předplatiteli cenu za předplatné nebo její část (v případě vystaveného daňového dokladu vystaví vydavatel opravný daňový doklad), může vydavatel započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku a to bez ohledu na její splatnost.
7.7 Pro případ prodlení může vydavatel uplatnit sankční nároky s tím spojené. Úrok z prodlení činí 0,05 % denně.
7.8 Nezaplacení ceny za předplatné znamená automatické ukončení dodávky.

Čl. 8. – Trvání a ukončení smlouvy o předplatném

8.1 Smlouva o předplatném se uzavírá buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Není-li doba trvání výslovně sjednána, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
8.2 Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět.
8.3 Vydavatel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu 1 měsíce či kratší. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 1 měsíc počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi předplatiteli nebo pozdějším dnem určeným vydavatelem ve výpovědi.
8.4 Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud:
 1. dojde ke zvýšení ceny za předplatné; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zvýšení ceny za předplatné oznámeno v souladu s bodem 7.2; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce po dobu trvání závazku, ledaže došlo ke zvýšení ceny za předplatné u daného předplatitele (bez DPH) o více než 15 %;
 2. opakovaně, minimálně však 3x, nebyl předplatiteli doručen řádně titul (bezvadné výtisky v odpovídajícím počtu) a tyto vady byly řádně a včas reklamovány;
 3. byla smlouva o digitálním předplatném uzavřena ve smyslu ustanovení § 1820 občanského zákoníku (tedy byla uzavřena se spotřebitelem mimo prostor obvyklý pro podnikání vydavatele nebo prostředky komunikace na dálku) a nejsou splněny podmínky pro výjimku podle § 1837 písm. l), ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy. Právo na odstoupení je třeba uplatnit u vydavatele.
8.5 Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení vydavateli atd.), pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za předplatné po dobu delší než 30 dnů, pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí titulu (nebude možné deník doručovat) nebo pokud poruší podmínky užívání elektronické verze předplatného. Předplatitel je však povinen uhradit cenu za odebrané výtisky.
8.6 Ostatní zákonné či smluvené důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny.
8.7 Výpověď i odstoupení je nutno provést písemně s podpisem oprávněné osoby (u právnických osob navíc s razítkem), pokud nejde o odstoupení ze strany vydavatele v případě, kdy nedojde k úhradě dlužné částky ani po doručení upomínky k uhrazení nesplaceného závazku předplatitele; takové odstoupení může vydavatel provést i zastavením doručování.
8.8 Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. Při odstoupení formou uvedenou v bodu 8.7. zaniká smluvní vztah dne, kdy vydavatel zastaví doručování titulu.

Čl. 9. – Závěrečná ustanovení

9.1 Úkony a oznámení předplatitele vůči vydavateli a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak, a doručovány poštou, osobně, faxem, e-mailem, telefonicky i jinak, nevyplývá-li z ostatních ustanovení upravujících smlouvu o předplatném povinnost určité formy úkonu nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob doručení dodržen, je takový úkon nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení smlouvy o předplatném). Jiná kontaktní spojení než sídlo vydavatele uvedené v části A jsou pro účely smlouvy o předplatném zveřejněna v tiráži titulu.
9.2 Pro doručování písemností vydavateli platí, že se provádějí prostřednictvím datové schránky nebo na adresu sídla vydavatele nebo později vydavatelem oznámenou (např. v tiráži titulu) předplatiteli. Doručování písemností předplatiteli se provádí na adresu plátce uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou vydavateli. V případě předplatitelů – právnických osob a podnikajících fyzických osob lze vždy doručovat písemnosti do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán. Pro doručování poštou platí, že zásilka se považuje za doručenou předáním do dispozice adresáta (např. vhozením do jeho poštovní schránky) a také tehdy, vrátí-li se odesílateli jako nedoručená (jako nevyzvednutá nebo s poznámkou pošty o nemožnosti doručení, např. „adresát neznámý“, „adresát přestěhován“, „změna adresy“ apod.).

Čl. 10. – Zvláštní ustanovení o digitálním předplatném

10.1 Digitální předplatné je zajišťováno výhradně formou zpřístupnění elektronické verze titulu. V rámci elektronické verze titulu není umožněno ukládat obsah titulu na disk či externí média ani tisknout obsah titulu.
10.2 Objednávku digitálního předplatného lze učinit prostřednictvím internetového formuláře na stránkách www.profipress.cz, telefonu 277 011 600, mailem odbyt@profipress.cz.
10.3 Objednávka digitálního předplatného je účinná zaplacením příslušné ceny předplatného. Předplatitel získá vstup do služby, který je zároveň jednotkou zúčtovacího období. Prvním dnem zúčtovacího období je den zaplacení služby.
10.4 Jednorázové digitální předplatné je vydavatelem poskytováno pro přístup k jednomu konkrétnímu vydání titulu, je omezeno na celkem 5 individuálních přístupů maximálně po dobu 1 roku. Přístup k příslušnému vydání titulu je realizován prostřednictvím hesla, které předplatitel obdrží mailem na základě objednávky a zaplacení příslušné částky dostupnými platebními metodami.
10.5 Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského účtu. Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené předplatitelem na webu www.digi.profipress.cz. K jeho vytvoření je třeba zadání křestního jméno, příjmení a platné emailové adresy. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn heslem zvoleným předplatitelem. Jedinečným identifikátorem uživatelského účtu je emailová adresa, na kterou tak nelze založit více uživatelských účtů. Uživatelský účet je nepřenosný. Předplatitel se zavazuje uchovávat své heslo v tajnosti, neumožnit třetím osobám využívat digitální předplatné a využívat toto předplatné pouze pro svoji potřebu. Jedno digitální předplatné umožňuje jeden současný přístup k elektronické verzi titulu (mnohonásobné přihlášení není možné). Na jeden uživatelský účet lze přistupovat maximálně z pěti zařízení, jejichž identifikace je uložena v rámci uživatelského účtu. Přístup z dalších zařízení pod tentýž uživatelský účet je možný až po odstranění přebytečných nebo nepoužívaných zařízení ze seznamu v nastavení uživatelského účtu.
10.8.6 Vydavatel stanoví, v jakém rozsahu a za jakých podmínek bude mít předplatitel elektronické verze předplatného přístup do archivu starších čísel titulu. Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn tento přístup kdykoliv omezit popřípadě umožnit přístup pouze do textové verze archivu (bez grafických prvků a fotografií).
10.9.7 Digitální předplatné nelze převádět, nestanoví-li vydavatel jinak.
10.10.8 Vydavatel má právo dočasně odepřít přístup k digitálnímu předplatnému a uživatelským účtům nebo zařízením, které využívají pro přístup ke službě nestandardních prostředků, vytvářejí nadměrný počet konexí nebo omezují plynulý provoz služby nebo přístup ke službě ostatním uživatelským účtům nebo zařízením.
10.11.9 Vydavatel upozorňuje předplatitele na to, že pokud dodávka digitálního předplatného bude zahájena s výslovným souhlasem předplatitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, nemá předplatitel právo od ní odstoupit v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

Část B

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o předplatném upravující službu předplatného v době od 1/1/2018 a účinnost těchto všeobecných podmínek se stanoví na dobu neurčitou.

  S textem obchodních podmínek se může každý zájemce o předplatné seznámit na internetových stránkách vydavatele www.digi.profipress.cz.

  Objednáním předplatného předplatitel souhlasí s obsahem těchto podmínek.

 2. Vydavatel může tyto všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit a to zejména v případě:

  1. změny rozsahu, periodicity či doby šíření titulu,
  2. změny v doručování titulu způsobené např. změnou smluvního partnera,
  3. změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,
  4. změny výkladu příslušných právních předpisů,
  5. změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo
  6. nepředvídatelných změn na trhu.

  Změna bude oznámena podle volby vydavatele zpravidla zveřejněním v titulech, nebo odesláním příslušné informace a znění změny podmínek, případně úplného znění těchto podmínek ve vhodném formátu (např. . pdf nebo .html) na kontaktní e- mailovou adresu předplatitele či jiným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí alespoň 45 dní.

 3. V případě, že předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny. V případě, kdy předplatitel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí.
 4. Ustanovení předchozího odstavce se neuplatí pro smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce; pokud příslušný předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit a tuto skutečnost sdělí vydavateli nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny, zůstávají pro příslušnou smlouvu o předplatném v účinnosti stávající všeobecné obchodní podmínky. V případě, kdy předplatitel ve shora uvedené lhůtě vydavateli svůj nesouhlas se změnou nesdělí, platí, že se změnou souhlasí.
 5. Vydavatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu všeobecných obchodních podmínek, s níž nebude spojeno právo předplatitel na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude předplatitel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.
 6. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem/plátcem odchylující se od těchto všeobecných podmínek mají přednost.
 7. Informujeme spotřebitele, kterým prodáváme výrobky nebo poskytujeme služby, že mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz).
 8. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 občanského zákoníku se mezi stranami neužijí.